Radās jautājums
par kursu?
VIDEO kurss
LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI
Lai apgūtu galvenās mācību tēmas latviešu valodā 3. klasei, nostiprinātu zināšanas un sagatavotos pārbaudes darbiem.
Aktivizēt atlaides kodu
PAR KURSU
Apgūt un izprast latviešu valodu jau mazākajās klasēs ir ļoti svarīgi. Valodas zināšanas ir būtiskas ne tikai pašā latviešu valodas mācību priekšmetā, bet jebkurā mācību priekšmetā un dzīvē kopumā.
3. klasē skolēnam latviešu valodā jāapgūst daudz dažādu mācību tēmu, kuras veido pamatzināšanas latviešu valodā un uz kurām vēlāk balstās zināšanu apguve tālākajās klasēs. Stabilas zināšanas dod bērnam drošības sajūtu un pārliecību par savām spējām!
Ja vēlaties, lai bērns nostiprina savas zināšanas un labāk izprot mācību tēmas, šis online video kurss būs lietderīgs ieguldījums. Noderēs, mācoties 3. klasē, atkārtojot mācību tēmas īsi pirms vai jau mācoties 4. klasē.
KATRĀ NODARBĪBĀ IEKĻAUTI ĪPAŠI IZSTRĀDĀTI MATERIĀLI:
viens vai vairāki video ieraksti par konkrēto mācību tēmu
mājasdarbs dažādu uzdevumu un testu veidā
citi noderīgi mācību materiāli papildu treniņam

Pieeja nodarbībām: ● kurss pieejams no 2024. gada 31. janvāra ● nodarbību skaits kursā tiek papildināts pakāpeniski ● visas nodarbības kursā tiks publicētas līdz 2024. gada marta beigām
Nodarbību skaits:
35 nodarbības
Pasniedzējs:
Kristīne Pusvilka
pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
€89,99
2,57 EUR
par nodarbību
Aktivizēt atlaides kodu
ZINĀŠANU TESTS PIRMS UN PĒC MĀCĪBU KURSA
Lai novērtētu bērna vispārīgās zināšanas, piedāvāsim zināšanu testu, kuru bērns izpildīs pirms kursa sākuma un vēlreiz, kad būs pabeidzis visas kursa nodarbības.
35 ONLINE NODARBĪBAS MĀCĪBĀM BĒRNAM ATBILSTOŠĀ TEMPĀ
VIDEO
MATERIĀLI
Video ieraksti 5-20 minūšu garumā, kurus bērns varēs skatīties jebkurā sev ērtā laikā un vietā.
UZDEVUMI,
TESTI
Mājasdarbs uzdevumu un testu veidā pēc katra video, lai bērns varētu trenēties konkrētajā mācību tēmā.
NODERĪGI
MATERIĀLI
Saites uz citiem avotiem, lai ar izglītojošu un izzinošu uzdevumu vai spēļu palīdzību nostiprinātu savas zināšanas.
PIEREDZĒJUSI UN ZINOŠA SKOLOTĀJA

Kurss sagatavots sadarbībā ar pirmsskolas un sākumskolas skolotāju Kristīni Pusvilku. Kristīne ir strādājusi par skolotāju sākumskolā un jau vairākus gadus izglīto skolēnus no 1.-4. klasei, veidojot dažādas apmācību programmas, online kursus un video mācību materiālus.
35 NODARBĪBAS LATVIEŠU VALODAS APGUVEI
Latviešu valodas pamati - sākot no alfabēta līdz pat teikumu veidošanas principiem un dažādiem izteiksmes veidiem. Noderēs, lai iegaumētu, atkārtotu un izprastu!
Alfabēts
Patskaņi, līdzskaņi, divskaņi
Vārda sastāvs
Zilbes un to noteikšana vārdos
Pirmatnīgi vārdi un radniecīgu vārdu saime
Priedēkļi, piedēkļi, salikteņi
Lietvārds (dzimte, skaitlis, locījums)
Darbības vārds
Īpašības vārds
Skaitļa vārds
Teikuma gramatiskais centrs
Vārdšķiras, to pareizrakstība
Sinonīmi, antonīmi
Vārda nozīme, daudznozīmīgi vārdi
Frazeoloģismi, salīdzinājumi
Teikumu veidi, uzbūve, teikumu veidošana
Pasakas un teikas
Teksta virsraksts, temats, galvenā doma
Teksta noskaņa un tēlu raksturojums
Dažādi tekstu veidi un to analīze u.c.
NODERĒS, JA…
vēlies palīdzēt savam bērnam uzlabot un nostiprināt zināšanas
vēlies pārliecināties par bērna pamatzināšanām, lai turpmāk sekmīgi apgūtu latviešu valodu
vēlies, lai bērns atkārto mācību tēmas pēc ilgstoša pārtraukuma vai kavējumiem skolā
meklē izdevīgāku un efektīvāku alternatīvu privātskolotāja nodarbībām
gribi palīdzēt bērnam mācībās, ja mājasdarbus viņš pilda ar grūtībām un neizprot mācību tēmas
vēlies elastīgu mācību grafiku bērnam, mācoties viņam piemērotā tempā un laikā
IZMĒĢINI BEZ MAKSAS!
APSKATI VIENU NO ONLINE KURSA VIDEO NODARBĪBĀM
SKATĪTIES VIDEO