LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN LICENCES LĪGUMS
1.
PAR KO?
1.1.
Šie lietošanas noteikumi ir izstrādāti «Palīgs mācībās» klientiem (lietotājiem) un mājaslapas «www.paligsmacibas.lv» apmeklētājiem.
1.2.
Noteikumu 4. sadaļa ir Licences līgums starp pakalpojuma sniedzēju SIA “Uzdevumi”, reģ. Nr. 40103604434, adrese: Audēju iela 8, Rīga, Latvija, LV-1050 (turpmāk tekstā – Pārvaldnieks) un lietotāju par Interneta vietņu, platformas un digitālo mācību materiālu izmantošanu.
2.
SVARĪGI
2.1.
Pirms reģistrācijas mājas lapā www.paligsmacibas.lv vai pieteikuma iesniegšanas katram topošajam klientam ir pienākums iepazīties ar šiem notiekumiem un privātuma politiku.
2.2.
Mācību procesa norisei Pārvaldnieks izmanto vietni www.uzdevumi.lv, līdz ar ko pirms reģistrācijas mājas lapā www.paligsmacibas.lv vai pieteikuma iesniegšanas katram topošajam klientam ir pienākums iepazīties arī ar šīs Uzdevumi.lv vietes lietošanas noteikumiem . Tas ir nepieciešams, jo kursa materiāli tiek nodrošināti portālā Uzdevumi.lv un kursa dalībniekam būs papildus pieejami Uzdevumi.lv digitālie mācību materiāli un portāla funkcionāls.
2.3.
Gadījumā, ja reģistrācijas brīdī kursa dalībnieks nav sasniedzis 13 (trīspadsmit) gadu vecumu, viņa vecākiem vai aizbildņiem ir pienākums iepazīties ar noteikumiem un veikt dalībnieka reģistrāciju.
2.4.
Piesakoties pakalpojumam, Lietotājs piekrīt Uzdevumi.lv lietošanas noteikumiem, «Palīgs mācībās» privātuma politikai un šiem noteikumiem.
2.5.
Viena no vai abas interneta vietnes kopā www.uzdevumi.lv un www.paligsmacibas.lv turpmāk tekstā saukti Portāls.
3.
PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KARTĪBA
3.1.
Piesakoties kursam, Pārvaldnieks veic Jūsu pieteikuma apstrādi 1-3 darba dienu laikā. Mēs sagatavosim rēķinu un nosūtīsim lietotājam kopā ar informāciju par pieeju kursam.
3.2.
1-3 darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas, mūsu komanda izveidos Jums vai Jūsu bērnam piekļuves kontu mācību Portālā un nosūtīs piekļuves datus, proti lietotāja ID un vienreizējo paroli, ko vajadzēs nomainīt.
3.3.
Gadījumā, ja kursa dalībnieks nav sasniedzis 13 (trīspadsmit) gadu vecumu, reģistrāciju un piekrišanu personas datu apstrādei viņa vietā sniedz vecāks vai likumiskais pārstāvis.
3.4.
Pēc nepieciešamo datu ievadīšanas un piekrišanas sniegšanas, lietotājam tiks nodrošināt piekļuve iegādātajiem mācību materiāliem.
3.5.
Pārvaldniekam ir tiesības nodrošināt lietotājam papildus bezmaksas digitālo saturu un interneta vietnes funkcionalitāti.
3.6.
Mācību materiālu saturu un kursa struktūru nosaka tikai un vienīgi Pārvaldnieks.
3.7.
Pārvaldnieks izvēlas pasniedzēju un Pārvaldnieks ir tiesīgs mainīt pasniedzēju jebkurā laikā pēc saviem uzskatiem.
3.8.
Pārvaldnieks nav atbildīgs par savu saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
4.
LICENCES LĪGUMS
4.1.
Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu, mācību materiāliem (video, audio, vizuāliem, literatūru u.c.), lietojumprogrammu, interneta vietnēm un mobilajām aplikācijām pieder tikai un vienīgi Pārvaldniekam.
4.2.
Par noteikto samaksu Pārvaldnieks uz kursa ilguma laiku nodrošina lietotājam neekskluzīvas piekļuves tiesības kursa materiāliem un Portāla funkcionalitātei. Šajā periodā lietotājam ir tiesības izmantot saturu un funkcionalitāti apmācības nolūkos.
4.3.
Lietotājam piešķirtas tiesības izmantot digitālo saturu un funkcionalitāti tikai personīgiem nekomerciāliem nolūkiem.
4.4.
Lietotajam nav tiesību izplatīt programmatūru, padarīt to pieejamu sabiedrībai, iznomāt, izīrēt, patapināt, īslaicīgi vai patstāvīgi reproducēt, tulkot, adaptēt un jebkādi citādi pārveidot.
4.5.
Lietotājam nav tiesību kopēt mācību materiālus vai citu digitālu saturu, publicēt to, publiski izpildīt, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt pieejamu sabiedrībai, pārdot, iznomāt, izīrēt, patapināt, īslaicīgi vai patstāvīgi reproducēt, tulkot, aranžēt vai kā citādi pārveidot.
4.6.
Lietotāja datora vai interneta pārlūkotāja automātiska interneta vietnes kopēšana “cache” atmiņā netiks uzskatīta par pārkāpumu no lietotāja puses.
4.7.
Autortiesību vai intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpšanas gadījumā Portālam ir tiesības vērsties pret lietotāju ar attiecīgu prasību par zaudējumu atlīdzību. Vainīgā persona varētu būt saukta pie administratīvās vai pat kriminālatbildības.
5.
LIETOTĀJA PIENĀKUMI
5.1.
Interneta vietnes lietošanas laikā lietotājam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
5.2.
Lietotājam ir pienākums patstāvīgi vērtēt ko viņš publicē Interneta vietnēs, jo tikai un vienīgi lietotājs ir atbildīgs par viņa publicēto informāciju un radītām sekām.
5.3.
Lietotājam ir pienākums nodrošināt piekļuves informācijas drošu glabāšanu un neizpaust to trešajām personām. Piekļuves dati tiks izsūtīti uz lietotāja e-pastu. Lietotājs pats ir atbildīgs par sava e-pasta aizsardzību.
6.
NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1.
Veicot samaksu par kursu uz rēķina pamata, lietotājam jānorada rēķina numurs.
6.2.
Uz «Palīgs mācībās» pakalpojumu nav attiecināmas atteikuma tiesības pēc tam, kad Lietotājs ir saņēmis pakalpojumu, jo pakalpojums ir digitāls saturs, ko nav iespējams atgriezt atpakaļ.
6.3.
Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.
7.
LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1.
Lietotājam ir tiesības vērsties pie Pārvaldnieka pēc palīdzības, tai skaitā sakarā ar Portāla lietošanas tehniskiem jautājumiem.
7.2.
Lietotājam ir tiesības saņemt kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši pakalpojuma aprakstam.
8.
SAZIŅA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1.
Pārvaldniekam ir tiesības veikt izmaiņas lietošanas noteikumos pēc saviem ieskatiem.
8.2.
Ja Pārvaldniekam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt lietotājam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos lietotājs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārvaldniekam.
8.3.
Jautājumos par pakalpojuma izpildi vai par lietošanas noteikumu saturu ar mums var sazināties pa e-pastu info@paligsmacibas.lv vai rakstot Pārvaldniekam uz juridisko adresi.
8.4.
Strīdi starp Pārvaldnieku un lietotāju risināmi savstarpēju sarunu ceļā un Latvijas Republikas tiesā. Ja Pārvaldnieks atsakās apmierināt lietotāja sūdzību vai lietotājs nepiekrīt piedāvātajiem risinājumiem un uzskata, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, lietotājs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama www.dvi.gov.lv ).