1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā „ZetCOM” SIA, reģistrācijas numurs 40003582107, Ropažu 6, Rīga, LV-1039 (tālāk tekstā - ZetCOM) ar mērķi   popularizēt digitālu  mācību  līdzekļu  lietošanu  un sekmēt portāla Uzdevumi.lv apmeklēšanu sadarbībā ar “Uzdevumi.lv” SIA, reģistrācijas numurs 40103604434, rīko akciju „Amigo nedēļas tops” (tālāk tekstā – Akcija). 

2. Akcijas norises vieta: visā Latvijā, izglītības portālā “Uzdevumi.lv”, pildot uzdevumus, kuru vērtējums tiek apkopots Uzdevumi.lv  veidotajā  klases nedēļas TOPā - www.uzdevumi.lv/nedelas-top

3. Akcijas norises laiks: no 2018.gada 5.novembra līdz 31.decembrim (ieskaitot). 

3.1. Akcijas  norises laiks tiek  dalīts periodos (tālāk tekstā – Akcijas periods), katrs  no tiem  ir vienu kalendāro nedēļu garš. 

3.2. Dalība katras nedēļas TOP sākas pirmdienas 00:01 un beidzas tās pašas nedēļas svētdienā 23:59.

4. Akcijas dalībnieki:

4.1. Akcijā var  piedalīties ikviens Uzdevumi.lv reģistrēts lietotājs ar lomu “skolēns” vai “students”, kam profilā norādīta pareiza skola un klase. Dalībnieks nedrīkst norādīt nepatiesu informāciju par skolu un klasi.

4.2. Arī anonīmi reģistrēti skolēnu profili var piedalīties akcijā, taču citi portāla lietotāji neredzēs dalībnieka vārdu/uzvārdu un profila attēlu (saskaņā ar Uzdevumi.lv lietošanas noteikumiem un privātuma politiku).

4.3. Akcijā  piedalās katrs skolēns individuāli, pildot uzdevumus vienā  vai  vairākos Akcijas periodos Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”. Lai iegūtu TOP punktus, skolēnam jārisina tās klases uzdevumi, kādā skolēns reģistrēts. Jau iepriekš nopelnītie TOP punkti nedēļas TOP nepiedalās - katru nedēļu jārisina jauni uzdevumi savas klases līmenī.

5. Akcijas balvas – kodi (tālāk tekstā – Kods), kurus aktivizējot Akcijas dalībnieks iegūst pakalpojumu internets bez apjoma ierobežojuma uz vienu nedēļu izmantošanai Latvijā (tālāk tekstā – Akcijas pakalpojums).

5.1. Akcijas balvas tiek piešķirtas katras portālā reģistrētās klases TOP 5 jeb pieciem skolēniem ar lielāko nedēļas TOP punktu skaitu katru pirmdienu, sākot ar 2018. gada 12. novembri; 

5.2. Akcijas balvas  katru pirmdienu tiek piešķirtas par iepriekšējā Akcijas perioda rezultātiem; 

5.3. Akcijas  balvas tiek ievietotas katras klases Top 5 skolēnu  profilos Uzdevumi.lv portālā. Paziņojums par balvu tiek parādīts skolēna profila galvenajā lapā; Akcijas lapā Uzdevumi.lv; Skolēna e-pastā, ja profila e-pasta saņemšanas iestatījumos norādīts, ka skolēns piekrīt saņemt informatīvas vēstules no Uzdevumi.lv;

5.4. Ja skolēni iegūst vienādu nedēļas TOP punktu skaitu, tad augstāku vietu ieņem skolēns, kuram ir nopelnīti vairāk punkti kopš reģistrēšanās Uzdevumi.lv. Ja arī šie punkti ir vienādi, tad augstāku vietu ieņem skolēns, kurš savu Uzdevumi.lv profilu ir izveidojis senāk. 

5.5. Lai iegūtu balvu, nedēļas laikā nepieciešams iegūt vismaz 1 TOP punktu

5.6. Akcijas balvu sadalījumu  un ievietošanu  lietotāju portālos veic Uzdevumi.lv

5.7. Uzdevumi.lv ir tiesīgs atteikt balvas izniegšanu, ja konstatēti akcijas noteikumu pārkāpumi vai negodīga rīcība.

6. Lai izmantotu akcijas balvu, Akcijas dalībniekam jābūt Amigo pēcapmaksas pakalpojumu  lietotājam.

7. Akcijas  balvas saņemšana: 

7.1. Katra  balva ir unikāls 8 simbolu kods;

7.2. Vienu Kodu Akcijas pakalpojuma pieslēgšanai var izmantot vienu reizi.

7.3. Ar vienu Kodu pieslēgtais Akcijas pakalpojums ir spēkā vienu nedēļu no apstiprinājuma īsziņas saņemšanas brīža. 

7.4. Akcijas dalībnieks Akcijas norises laikā, izmantojot katrā reizē jaunu Kodu, var saņemt Akcijas pakalpojumu neierobežotu skaitu reižu.

7.5. Akcijas Kods neatkarīgi no tā saņemšanas brīža ir jāaktivizē līdz 2019.gada 31. janvārim. Pēc minētā datuma Kodi vairs nedarbosies un Akcijas pakalpojums nebūs pieejams.

7.6. Akcijas dalībnieks Kodu var aktivizēt, nosūtot SMS ar Kodu uz numuru 29311888.

7.7. Akcijas pakalpojuma pieslēgšanu apstiprina informatīva Akcijas īsziņa, kas tiek nosūtīta Akcijas dalībniekam pēc Akcijas pakalpojuma pieslēgšanas.

7.8. Ja Akcijas dalībniekam jau ir pieslēgts Akcijas pakalpojums, jaunu Kodu var pieslēgt pēc tam, kad būs beidzies esošā derīguma termiņš;

8. Visas pretenzijas par akcijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Akcijas rīkotāja pilnvarotajai personai – SIA „Uzdevumi.lv”, adrese: Audēju iela 8, Rīga LV-1050, Latvija, e-pasts info@uzdevumi.lv - ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10. februārim (ieskaitot), pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu.

9. Visas pretenzijas par izsniegto akcijas kodu un tā darbību jāsūta rakstiski SIA “ZetCOM”, adrese: Ropažu iela 6,  Rīga LV-1039, Latvija, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10. februārim (ieskaitot), pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu.