Palīgs mācībās.lv
PRIVĀTUMA POLITIKA
1.
PAR KO?
1.1.
Šī privātuma politika ir izstrādāta «Palīgs mācībās» klientiem un mājaslapas «www.paligsmacibas.lv» apmeklētajiem.
1.2.
Mums ir svarīgi, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus vai sava bērna personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisko personu.
1.3.
Šajā sadaļā Jūs noskaidrosiet kā mēs veicam fizisko personu datu apstrādi un kādas tiesības ir datu subjektiem.
2.
PĀRZINIS
2.1.
Personas datu pārzinis ir SIA “Uzdevumi”, reģ. Nr. 40103604434 (turpmāk tekstā – Pārzinis), adrese: Audēju iela 8, Rīga, Latvija, LV-1050.
3.
SVARĪGI
3.1.
Pirms reģistrācijas mājas lapā www.paligsmacibas.lv vai pieteikuma iesniegšanas katram topošajam klientam ir pienākums iepazīties ar lietošanas noteikumiem un šo privātuma politiku. Gadījumā, ja reģistrācijas brīdī klients nav sasniedzis 13 (trīspadsmit) gadu vecumu, viņa vecākiem vai aizbildņiem ir pienākums iepazīties ar noteikumiem un veikt lietotāja reģistrāciju.
3.2.
Reģistrējoties portālā vai piesakoties pakalpojumam, Jūs piekrītat lietošanas noteikumu un privātuma politikas nosacījumiem.
4.
INTERNETA VIETNES
4.1.
Personas datu apstrāde notiek Pārziņa vietnē www.paligsmacibas.lv.
4.2.
Vietne ir Pārziņa pārvaldībā, personas datu apstrāde notiek ES/EEZ teritorijā. Personas dati ir aizsargāti atbilstoši GDPR prasībām.
4.3.
Pasniedzēji un lektori var ieteikt lietotājiem papildus treniņus ārējos interneta resursos, piemēram, attīstošas tiešsaistes spēles vai izglītojošus uzdevumus. Pārzinis nenes atbildību par personas datu apstrādi un IT drošību ārējos resursos. Apmeklējot ārējos resursus, kursa dalībnieks vai viņa likumiskais pārstāvis pats atbild par personas datu nodošanu un IT drošību.
5.
PERSONAS DATU IEGŪŠANA
5.1.
Pārsvarā Pārzinis iegūst personas datus tieši no datu subjekta vai bērna likumiskā pārstāvja. Kontaktinformācijas iegūšanai Pārzinis var izmantot Google Forms biznesa versiju, kas nodrošina Pārzinim atbilstošu personas datu pārvaldību un personas datu glabāšanu ES/EEZ teritorijā.
5.2.
Atsevišķi datu subjekta dati var tikt saņemti no sociālajiem tīkliem, maksājuma iestādēm.
6.
PERSONAS DATU KATEGORIJAS, APSTRĀDES NOLŪKI UN GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
6.1.
Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir atkarīgs arī no tiesiskā pamata: līgums, Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, normatīvo aktu prasības vai kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana datu apstrādei.
6.2.
Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiks iznīcināti.
Nolūks un tiesiskais pamats
Datu kategorijas
Glabāšanas termiņš
Pamats:
 • Lai noslēgtu līgumu un izpildītu līgumu.
Nolūks:
 • Lai noslēgtu līgumu un izpildītu līgumu.
 • Lai sagatavotu rēķinu, veiktu norēķinus.
 • Saziņai.
 • Identifikācijas dati, piemēram:
  • vecāka vārds, uzvārds;
  • bērna vārds, uzvārds.
 • Kontaktinformācija, piemēram:
  • e-pasts, tālruņa numurs;
  • adrese.
 • Darījuma izpildes (maksājuma) dati, piemēram:
  • maksājuma iestāde, norēķinu konts.
 • Pēc līguma izpildes dati var tikt glabāti līdz noilguma termiņa izbeigšanai (no 3 līdz 10 gadiem).
 • Atbilstoši grāmatvedības prasībām (5 gadi).
Pamats:
 • Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
Nolūks:
 • Statistiskie un tirgus izpētes nolūki.
 • Efektivitātes mērīšana, pakalpojumu uzlabošana un jauno produktu attīstīšana.
 • Pakalpojuma izmantošanas iemesls;
 • Mācību iestādes dati:
  • Klase, skola.
 • Pirkumu vēsture un pasūtījumu informācija.
 • Aptaujas dati.
 • Tik ilgi, kamēr tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt mūsu leģitīmās intereses.
Pamats:
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.
Nolūks:
 • Pretenziju, sūdzību un iesniegumu izskatīšana.
 • Sistēmas, drošības, juridiskie paziņojumi.
 • Identifikācijas dati.
 • Kontaktinformācija.
 • Notikuma apraksts.
 • Pēc pretenzijas izskatīšanas dati var tikt glabāti līdz noilguma termiņa izbeigšanai (no 3 līdz 10 gadiem).
 • E-pasta sarakste (no 1 mēneša līdz 1 gadam).
Pamats:
 • Piekrišana
Nolūks:
 • Tiešs mārketings.
 • Identifikācijas dati.
 • Kontaktinformācija.
 • Līdz atsaukšanai.
6.3.
Augstāk minētais saraksts nav izsmeļošs un var tikt papildināts no pārziņa puses.
7.
KĀ NOTIEK PERSONAS DATU APSTRĀDE
7.1.
Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu klientu un mājas lapu apmeklētāju personas datus. Pārzinis aizsargā personas datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, lai dati būtu pienācīgi aizsargāti katrā datu apstrādes posmā.
8.
PERSONAS DATU NODOŠANA
8.1.
Lai pildītu savus juridiskos pienākumus Pārzinis var nodot Datu subjekta Personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
8.2.
Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, daļa no personas datiem var tikt nodota zvērinātiem revidentiem un auditoriem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
8.3.
Pastāvošo saistību pienācīgai izpildei, kā arī savās leģitīmajās interesēs Pārzinis var nodot personas datus ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem) tādā apmērā, kādā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Ārpakalpojumu sniedzēji apņemas apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un neizmantot personas datus citos nolūkos, nekā noslēgto līgumu saistību izpildei Pārziņa uzdevumā. Apstrādātājiem tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
8.4.
Pārziņa apstrādātāju sarakstā var tikt iekļauti tādi ārpakalpojuma sniedzēji kā:
8.4.1.
datu centri;
8.4.2.
IT pakalpojumu sniedzēji;
8.4.3.
pasniedzēji, lektori, kursa vadītāji;
8.4.4.
tiešā mārketinga ziņojumu izsūtīšanas pakalpojumi;
8.4.5.
klientu zvanu centra pakalpojumi;
8.4.6.
klientu datu analīzes pakalpojumi.
8.5.
Pārzinis nenodod personas datus ārpus ES/EEZ, nepārdod un nenodod personas datus trešajām personām tiešā mārketinga veikšanai.
8.6.
Veicot pieteikuma noformēšanu, atsevišķus datus var saņemt Google un veikt apstrādi saskaņā ar viņu privātuma politiku (piemēram – IP adrese, dati par ierīci u.tml.).
9.
AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANA
9.1.
Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.
10.
DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1.
Datu subjektam ir tiesības:
10.1.1.
Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par personas datu apstrādi;
10.1.2.
Pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem;
10.1.3.
Ja informācija par Datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, Datu subjektam ir tiesības sniegt Pārzinim aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
10.1.4.
Atsaukt piekrišanu;
10.1.5.
Atsevišķos gadījumos iebilst pret datu apstrādi, ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus.
10.2.
Datu subjekts var realizēt savas tiesības uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Pārzinis sniegs atbildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
10.3.
Pārzinis izskatīs Datu subjektu sūdzības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, Datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).
10.4.
Datu subjektam ir pienākums:
10.4.1.
Saprātīgā laikā sniegt Pārzinim aktuālo informāciju par izmaiņām personas datos.
11.
DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
11.1.
Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas šajā privātuma politikā.
11.2.
Visi personas dati tiek aizsargāti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām. Lai aizsargātu personas datus Pārziņa vietnēs tiek piemēroti atbilstoši tehniskie risinājumi.
11.3.
Jautājumos par Personas datu apstrādi ar mums var sazināties pa e-pastu info@paligsmacibas.lv vai rakstot Pārzinim uz juridisko adresi.