Apgūstiet jaunas prasmes un modernizējiet mācību procesu Uzdevumi.lv speciālistu vadībā!

Šobrīd Latvijā e - apmācības portālu Uzdevumi.lv izmanto vairāk nekā 700 skolās.

Iegūstamās zināšanas un prasmes:

  • portāla Uzdevumi.lv iespēju pielietošana mācību procesa individualizācijai;
  • digitalizētu uzdevumu un pārbaudes darbu veidošana, to nosūtīšana izglītojamajiem;
  • pārbaudes darbu rezultātu un kopsavilkuma analīze;
  • vērtējumu pārsūtīšanu uz elektronisko žurnālu;
  • skolēnu Virtuālās skolas patstāvīgā darba kontrole;
  • iespējamā sadarbība mācību procesā ar skolēnu vecākiem.

Apmācību norise

Izbraucam uz skolām. Apmācības skolotājiem ērtā laikā notiek skolas telpās. Katrs pedagogs pie datora individuāli apgūst un nostiprina iepriekšminētās prasmes (ieteicamā grupa ir 10-15 skolotāji). Pēc apmācībām skolotājiem patstāvīgi mēneša laikā jāizpilda šādi uzdevumi:

  1. jāreģistrē savu klasi www.uzdevumi.lv;
  2. jānosūta vismaz 10 dažādi elektroniskie mājasdarbi vai pārbaudes darbi;
  3. klasei jārisina uzdevumi, kopā iegūstot vismaz 3000 punktus.

Apmācību laikā skolotājs bez maksas saņem PROF pakalpojumu uz mēnesi.


Dokumenti:

Ja skolotājs ir piedalījies klātienes apmācībās un veiksmīgi izpildījis neklātienes uzdevumus, viņam tiek izsniegts apliecinājums par pedagoga profesionālo pilnveidi IT jomā (6 stundas (3 stundas klātiene + 3 stundas neklātienes uzdevumi) no VISC noteiktajām tālākizglītības kursu 36 stundām).


Maksa:

Apmācību maksa 10 Eur (+ PVN) no personas + ceļa izdevumi.


Pieteikšanās:

Pieteikties apmācībām var, sūtot e-pastu uz info@uzdevumi.lv vai zvanot pa telefonu +371 67616191 vai +371 27531177.